"Look Good, Feel Good"

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Het Schoonheidsschuurtje en een cliënt waarop Het Schoonheidsschuurtje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Het Schoonheidsschuurtje

Het Schoonheidsschuurtje zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.Het Schoonheidsschuurtje zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Het Schoonheidsschuurtje melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Het Schoonheidsschuurtje 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Het Schoonheidsschuurtje de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Het Schoonheidsschuurtje de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het Schoonheidsschuurtje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Het Schoonheidsschuurtje vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het Schoonheidsschuurtje neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.Het Schoonheidsschuurtje behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Het Schoonheidsschuurtje zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De wimperspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Het Schoonheidsschuurtje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het Schoonheidsschuurtje is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Het Schoonheidsschuurtje geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  •  De cliënt de adviezen voor thuis verzorging niet heeft opgevolgd.
  •  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • Cliënt met mascara of andere make-up op de ogen/wimpers naar de afspraak is gekomen.

9. Beschadiging & diefstal

Het Schoonheidsschuurtje heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het Schoonheidsschuurtje meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Acties en prijsvragen

Winnaars van prijzen die gewonnen zijn via een actie op social media dienen deze binnen 6 maanden na het bekend worden dat de prijs is gewonnen te innen. Na deze genoemde tijd vervalt al het recht op de gewonnen prijs. Op behandelingen die als prijs zijn gewonnen zit geen garantie.


11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Het Schoonheidsschuurtje en de behandelende wimperspecialiste. Het Schoonheidsschuurtje moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Het Schoonheidsschuurtje de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Het Schoonheidsschuurtje en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Het Schoonheidsschuurtje het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Het Schoonheidsschuurtje en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Wij zijn gesloten
maandag
9:0014:00
dinsdag
9:0014:00
donderdag
9:0014:00

   Wij werken met deze merken: